Naar boven

Betekenis van drukken

Wat is druk?
  • 2013 (24
    feb
    )

Betekenis van drukken
Inleiding

Waaruit bestaat druk (pressure) of wat is druk?

Druk (afgekort als p) onstaat wanneer er een bepaalde kracht druk uitgeoefend wordt op een oppervlakte.
Als formule kunnen we dat uitdrukken als:

F (Force)
p =
A (Area)
               
K (Kracht)
p =
A (Oppervlakte)

De bar is een niet SI–eenheid van druk, maar is wel een blijvend erkende eenheid die heel vaak in de industrie en het dagelijkse leven gebruikt wordt. De SI eenheid is de pascal (Pa).

Een bar is precies gelijk aan 100 000 Pa = 100 Kpa. Van deze eenheid kunnen decimale veelvouden en delen worden gevormd. Het meest gebruikelijke is de millibar (symbool: mbar = 100pascal), vooral voor het aangeven van de atmosferische druk.

Èèn bar betekent dat er 10 newton (bij benadering(!) 1Kgf) drukt op èèn vierkante centimeter. Dus 1bar = 10N/cm2 = 100 000N/m2. Dit is ongeveer 1Kgf/cm2 wat ook ongeveer de atmosferische druk is. Dus bij benadering(!) is 1bar = 1atm = 1Kgf/cm2 (wat soms foutief "1 kilo" druk genoemd wordt). In werkelijkheid verschilt 1bar, gelijk aan 100.000 Pascal van 1atm niet veel. De juiste waarde is 101.325Pa. dat we voor berekeningen mooi afronden op 100.000Pa.

Vroeger werd in de meteorologie de luchtdruk uitgedrukt in millibar (mbar); tegenwoordig wordt daar de eenheid hectopascal voor gebruikt, die precies dezelfde waarde heeft. (1013Hpa of 101.3Kpa)

Andere afgeleiden zijn bara, wat de absolute druk is, en baro of barg (bar gauge), wat de overdruk is. Als een manometer (bijvoorbeeld op een fietspomp of een compressor of op een duikfles) vrij in de atmosfeer de waarde nul aangeeft, dan is dat dus nul baro.

Het woord bar komt van het griekse woord (baros), wat gewicht betekent. De bar en millibar werden in 1909 door de Brit Napier Shaw geïntroduceerd.

Druk (grootheid)

In de natuurkunde bedoelt men met het begrip druk de drukkracht per oppervlakte&ndash,eenheid. Druk is een vorm van mechanische spanning die het tegengestelde is van rekspanning.
De SI-eenheid van druk is de pascal (Pa), maar ook de bar en de atmosfeer worden soms gebruikt.

Anders dan rekspanning is druk ook van toepassing op een medium als gas of een vloeistof; deze wordt uitgeoefend op de wanden van het vat waarin het medium zich bevindt, of op het oppervlak van een object dat zich in het medium bevindt. De druk is ook in vaste materialen altijd in alle richtingen gelijk: het is het gemiddelde van de drie axiale spanningen. De relatie tussen druk, temperatuur, volume en aantal moleculen in een gas wordt beschreven door de algemene gaswet. In een vloeistof neemt de druk onder invloed van de zwaartekracht evenredig toe met de diepte en met de dichtheid van de vloeistof. Bijvoorbeeld in water neemt de druk toe met ongeveer 1 atmosfeer voor elke 10 meter diepte.

Terug