Naar boven

Wetten en Wetenschap

Inleiding in de wetten
  • 2012 (26
    sep
    )

Inleiding in de wetten

Een wet in de wetenschap
Een wet in de wetenschap is een regel die een bepaalde wetmatigheid beschrijft in de natuur of de maatschappij.
Algemeen
Het begrip wet kan worden gebruikt in juridische zin en in wetenschappelijke zin. In juridische zin is een verzameling van dwingende regels waar men zich aan dient te houden, uitgevaardigd door een wetgevend orgaan. In de wetenschap is een regel die een bepaalde wetmatigheid beschrijft in de natuur.

Wetenschappelijke wetten, ook wel natuurwetten genoemd, die zijn vastgestelde wetmatigheden in bepaalde verschijnselen, die als universeel en onveranderlijk worden beschouwd. Deze wetten kunnen echter verworpen worden als nieuwe feiten het tegendeel bewijzen. Een wet verschilt van een hypothese, theorie, postulaat, principe, stelling etc., in zoverre dat een wet een analytische stelling is, meestal met een empirisch te bepalen constante. Een theorie kan zijn opgebouwd uit een verzameling wetten of juist zijn afgeleid uit de uitkomsten van een natuurwet.

Een wetenschappelijke wet wordt ontdekt door middel van waarnemingen en experimenten en geformuleerd. Zelfs het NobelprijscomitÚ kan niet op zekere dag bepalen dat bijvoorbeeld kinetische energie voortaan evenredig is met de derde macht van de snelheid.

Soorten wetten
Wetenschappelijke wetten zijn er vooral op het gebied van de natuurwetenschappen, maar ook de menswetenschappen kennen wetten. Wetten worden soms benoemd naar de verschijnselen die zij beschrijven, maar zeker zo vaak naar de geleerde die de wet heeft ontdekt en geformuleerd. Zo komt het geregeld voor dat een wet verschillende benamingen heeft.

Natuurwetten
Het is in de natuurwetenschap gebruikelijk wetmatigheden die lang de tand des tijds doorstaan hebben, aan te duiden als wet, meestal tezamen met de naam of namen van de onderzoeker(s) aan wie de ontdekking van het verband wordt toegeschreven. Bij sommige verschijnselen wordt slechts van een effect gesproken, terwijl het met evenveel recht een wet genoemd zou kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het Corioliseffect, dat de oorzaak is van het verschijnsel dat bekendstaat als de wet van Buys Ballot.

Een bijzonder geval vormen de zogenaamde behoudswetten. Dit is een begrip uit de klassieke natuurkunde en de scheikunde. Een behoudswet drukt uit dat een aantal eigenschappen van een systeem constant zijn als er geen externe factoren een rol spelen. Bekende voorbeelden zijn de wet van behoud van energie, de wet van behoud van massa, de wet van behoud van lading, etc.

Een behoudswet is het gevolg van een symmetrie. Behoud van impuls is het gevolg van translatiesymmetrie. Behoud van energie is het gevolg van symmetrie onder tijdverschuiving. En behoud van impulsmoment is het gevolg van rotatiesymmetrie. De perkenwet van Kepler, dat wil zeggen behoud van impulsmoment, wordt veroorzaakt door het feit dat de aantrekkende kracht van de zon alleen van de afstand afhankelijk is, dat wil zeggen er is bolsymmetrie. Voor meer hierover, zie het artikel Stelling van Noether.

In de moderne, relativistische en kwantummechanische natuurkunde zijn deze behoudswetten aangepast. Zo laat de massa-energierelatie (E = m c2) van Einstein zien dat massa en energie met elkaar in verband staan. Er geldt daarom in de relativistische mechanica geen behoud van massa meer, maar wel behoud van energie, waarbij massa als vorm van energie wordt gezien.

Wetenschap
Wetenschap is zowel systematische objectieve menselijke kennis, als het proces van kennisverwerving en de gemeenschap waarin deze kennis wordt nagestreefd. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies. Wetenschap en technologie zijn belangrijke elementen van de moderne ge´ndustrialiseerde samenleving.[1] Naast zuivere wetenschap, die streeft naar fundamentele kennis, is toegepaste wetenschap gericht op kennis en de toepassing ervan. Daar is het doel niet alleen onderzoek, maar ook be´nvloeding van de werkelijkheid.

Voor meer info: zie wikipedia.org/Wetenschap

Exacte wetenschap
Exacte wetenschappen zijn die takken van wetenschap die gebaseerd zijn op natuurwetten en theorieën die gekenmerkt worden door wiskundige modellering, formele logica en (met uitzondering van de wiskunde) experimentele toetsing (de wetenschappelijke methode). Ze worden, voornamelijk in Vlaanderen, soms ook aangeduid als positieve wetenschappen, in Nederland ook als bètawetenschappen.

Voor meer info: zie wikipedia.org/Exacte wetenschap

Natuurkunde
De natuurkunde of fysica is van oorsprong de tak van wetenschap die algemene eigenschappen van materie, straling en energie onderzoekt en beschrijft, zoals kracht, evenwicht en beweging, fasen en faseovergangen, straling, warmte, licht, geluid, magnetisme en elektriciteit, voor zover hierbij geen scheikundige veranderingen optreden. Dit wil zeggen dat de moleculaire samenstelling van stoffen niet verandert.

Zoals de meeste natuurwetenschappen wordt de natuurkunde beoefend in een wisselwerking tussen theorie en experiment (de zogenaamde wetenschappelijke methode), waarbij theorieën leiden tot experimenten, experimenten kunnen dienen als inspiratie of aanwijzingen voor theorieën, en die theorieën weer kunnen worden getoetst aan experimenten. Natuurkundige theorieën kunnen zeer ingewikkeld worden, hoewel er in beginsel gestreefd wordt naar eenvoud. Een uitspraak van Albert Einstein luidt, dat een verklaring "zo eenvoudig mogelijk" moet zijn, "maar niet eenvoudiger", dus niet ten koste van de juistheid.

Er bestaan vele vakgebieden en specialisaties binnen de natuurkunde, die wel raakvlakken met elkaar hebben, zoals de optica en het elektromagnetisme, de geofysica en de seismiek. Ontdekkingen in één discipline kunnen grote gevolgen hebben voor andere disciplines. Methoden en technieken uit de natuurkunde blijken verder binnen vele andere wetenschapsgebieden toepasbaar te zijn.

Zo hebben we bv. de kilo die geen kilo meer is? SI-stelsel op de loop vanwege negentiende-eeuwse metaalklomp. Alle eenheden uit het SI-stelsel zijn gedefinieerd volgens natuurkundige constanten. Op één na. De waarde van de kilogram wordt bepaald door een metalen cilinder uit Parijs. En blijkbaar wordt die steeds zwaarder! lees meer


Profiel

Fun hoek

Archief