Naar boven

Inleiding

Kleine dingen...
  • 2012 (26
    sep
    )

Inleiding in de wetten

De kleine dingen van het leven
Het zijn de kleine dingen van het leven die het 'm doen.
Moleculen, atomen, elektronen… we praten erover alsof ze de normaalste zaak van de wereld zijn. Toch heeft nog nooit iemand een van deze deeltjes gezien, en dat zal waarschijnlijk ook nooit gaan gebeuren. Niet met het blote oog, niet met een microscoop. Waarom zijn we zo overtuigd van het bestaan van deze minuscule deeltjes? Wel, omdat we er een hoop waarnemingen mee kunnen verklaren! Dat materie uit atomen bestaat, is niet iets wat pas in de laatste eeuwen ter sprake is gekomen. De filosofen in het oude Griekenland vroegen zich al af of alles om zich heen deelbaar was in kleinere deeltjes. Bekende filosofen zoals Plato dachten van wel, en speculeerden al over het bestaan van atomen. Het woord atoom komt ook uit het Oud-Griekse woord atomos, wat ondeelbaar betekent.

De oude Grieken bedachten het atomisme. Deze leer stelt dat alle materie is opgebouwd uit ontelbare ondeelbare deeltjes. A-tomos betekent letterlijk: onsnijdbaar. Men filosofeerde over de vraag of stoffen oneindig vaak deelbaar zijn of niet. Aangenomen dat materie niet oneindig vaak deelbaar zou zijn, dan zouden de 'overgebleven' deetjes een grootte en een massa moeten hebben. De eerste die deze stelling aanhing was Democritus.
Democritus

Al in de 4e eeuw voor Christus opperde de Griek Democritus dat stoffen waren opgebouwd uit kleine deeltjes. Hij noemde deze deeltjes "atomen" – niet te verwarren met wat we daar tegenwoordig onder verstaan – naar het Griekse woord atomos dat "ondeelbaar" betekent. Hoewel zijn redeneringen meer filosofisch dan wetenschappelijk van aard waren, wordt Democritus gezien als de grondlegger van het deeltjesmodel. In zijn tijd kregen zijn ideeën echter weinig bijval, en het zou nog zo’n tweeduizend jaar duren voordat het deeltjesdenken echt van de grond kwam.


Atoomtheorie
De atoomtheorie is de leer die aanneemt dat de materie niet tot in het oneindige deelbaar is, maar dat ze bestaat uit kleine deeltjes die niet verder deelbaar zijn: de atomen.

Reeds in de Oudheid waren er filosofen die in hun beschouwingen over de substantie waaruit alle materie gemaakt is, een niet meer te delen oerstof onderstelden. Leucippus was de eerste Griek wiens atoomleer bekend geworden is. Zij is verder ontwikkeld door zijn leerling Democritus van Abdera en door Epicurus. Werkelijk zijn volgens hen slechts de, met de zintuigen niet waarneembare, ondeelbare atomen en de lege ruimte waarin zij zich bevinden. Deze kleinste deeltjes verschillen van elkaar slechts door hun vorm, grootte en de positie die zij ten opzichte van elkaar innemen. Epicurus kende de atomen bovendien verschillende zwaarten (massa's) toe. Alle materie ontstaat en vergaat door samengaan en uiteengaan van atomen. Dit proces is niet gestuurd of doelgericht, maar puur mechanisch.

Wat begon als een filosofische stroming (het atomisme) werd in de loop van de 19e eeuw in de wetenschappelijke kringen opgenomen als theorie. Nadien volgden talrijke experimenten die aantoonden dat de materie wel degelijk is opgebouwd uit kleine partikels (deeltjes). Het woord atoom, afgeleid van het Griekse atomos (ondeelbaar), voerde men in als benaming voor deze ondeelbare bouwstenen van de materie. Echter, aan het begin van de 20e eeuw werd door verscheidene experimenten met elektromagnetisme en radioactiviteit duidelijk dat een atoom daadwerkelijk was opgebouwd uit nog kleinere (subatomaire) deeltjes (ruwweg waren dit protonen, neutronen en elektronen). Bovendien waren deze subatomaire deeltjes in staat om op zichzelf te bestaan, zoals in neutronensterren. Daarmee kwam een einde aan de theorie die tot dan toe gedurende eeuwen had standgehouden, namelijk dat atomen in wezen ondeelbaar zijn.

Nadat de natuurwetenschappen in de loop van de 19e eeuw tot grote bloei kwamen, kwam onderzoek naar materie weer onder de aandacht. Een heel ander idee bood uitkomst: het idee dat er stoffen zijn, die opgebouwd zijn uit minuscule deeltjes, moet er dus wel een zeer klein stukje van een stof bestaan. De kleinste destijds bekende deeltjes werden in de 19de eeuw atomen genoemd. Later werd duidelijk dat deze deeltjes opgebouwd waren uit nog kleinere deeltjes.

We noemen dit idee in het algemeen een deeltjesmodel. De eerste deeltjesmodellen waren nogal simpel van aard: elke stof zou zijn opgebouwd uit kleine, ondeelbare bolletjes. Toch kon hiermee al een groot aantal stofeigenschappen in ieder geval kwalitatief verklaard worden. Te denken valt aan het gedrag van gassen, het bestaan van fasen en faseovergangen en temperatuureffecten als uitzetten en warmtegeleiding.

Hoewel de deeltjesmodellen door de eeuwen heen steeds complexer zijn geworden, zijn ze in zekere zin ook eenvoudiger geworden. Het overzicht is met name de laatste decennia sterk toegenomen. Hadden de eerste deeltjesmodellen nog voor elke stof een ander soort deeltje nodig, tegenwoordig denken we te weten dat er slechts twee ’families’ van deeltjes zijn. We noemen ze "leptonen" en "quarks". Het bekendste lepton is het elektron, terwijl de zogenaamde up- en down-quarks de bouwstenen van protonen en neutronen zijn. Zo hebben we nu eigenlijk aan een drietal deeltjes genoeg! De miljoenen manieren waarop deze deeltjes kunnen combineren zorgen uiteindelijk voor de gevarieerde hoeveelheid stoffen om ons heen.

Ondeelbare bolletjes waren echter niet genoeg om bijvoorbeeld scheikundige reacties mee te verklaren, waarbij stoffen overgaan in andere stoffen. De deeltjes zouden dan toch deelbaar moeten zijn, en de atoomtheorie zag het licht.

Later moesten ook atomen eraan geloven als kleinste bouwsteen, want onder andere elektrische verschijnselen vroegen om nog kleinere deeltjes. Zo zijn de deeltjesmodellen in de loop van de geschiedenis steeds complexer geworden, maar kunnen er ook steeds meer stofeigenschappen verklaard worden en komen er steeds geavanceerdere toepassingen.


Water als voorbeeld van de ontwikkeling van deeltjesmodellen.
Let erop dat de kleur van de deeltjes totaal geen betekenis heeft!


Water → Moleculen → Atomen → (Kern + Electronen) → (Protonen + Neutronen) → (Quarks + Gluonen)


Alles wat we om ons heen zien – alle materie – is opgebouwd uit atomen. Een atoom is het kleinst herkenbare deeltje waaruit alle stoffen om ons heen zijn opgebouwd en nog steeds die eigenschap heeft van die stof. Een groepje bepaalde atomen vormt een molecuul, bepaalde moleculen bij elkaar vormen elementen of stoffen. Het atoom is dus het kleinst herkenbare bouwsteentje, maar bezit nog wel alle eigenschappen van het element. Een gemiddeld atoom is 100 picometer, dat is 10 tot de macht -10 (10-10) meter groot. Dit is zo verschrikkelijk klein dat een atoom zelfs onder een (gewone) microscoop met geen mogelijkheid te zien is. Lange tijd werd gedacht dat een atoom niet deelbaar was.

Het atoom mag dan het kleinst herkenbare deeltje zijn, maar is niet het kleinste deeltje wat voorkomt. Een atoom is op te delen in protonen, neutronen en elektronen, maar dan verliest hij zijn kenmerkende eigenschappen. Tegenwoordig weten we dat zelfs de deeltjes uit een atoom op te delen zijn in quarks en gluonen, maar voordat we dit ontdekten zijn vele wetenschappers ons voor gegaan. Hieronder de bekendste en belangrijkste atoommodellen op chronologische volgorde.

Atoommodel van John Dalton (Ontdekker van atoom)

John Dalton (1776-1844) was de eerste wetenschapper die een atoommodel opstelde. Hij presenteerde zijn atoomtheorie in 1803. Hij was van mening dat alle materie opgesteld was uit atomen. Hij zag die atomen als kleine massieve bolletjes die bovendien ondeelbaar waren. Hij dacht ook dat alle atomen hun eigen kenmerkende eigenschappen en massa bezaten. Volgens hem bestonden de chemische elementen uit verschillende soorten atomen. Het beeld van atomen als massieve bolletjes heeft lang bestaan. Atoom volgens Dalton

Atoommodel van Joseph John Thomson (Ontdekker van elektron)

Joseph John Thomson (1856-1940) was de eerste wetenschapper die ontdekte dat atomen niet ondeelbaar waren. Hij ontdekte de elektronen, negatief geladen deeltjes binnen in de atoom. Volgens Thomson zag een atoom er uit als een massieve, positief geladen bol met daarin hier en daar een elektron die vrij door de positieve massa kon bewegen. Hij beschreef zijn model als het “krentenbolmodel”: de elektronen in het atoom zijn als krenten in een bol deeg. Toen de wetenschapper Rutherford een tijdje later ontdekte dat een atoom ook een kern bevat, was dat het eind voor Thomsons atoomtheorie.

Atoom volgens Rutherford

Ernest Rutherford (1871-1937) presenteerde in 1911 zijn atoommodel. Hij ontwikkelde deze aan de hand van een proef, waarbij hij de kernen van heliumatomen op goudfolie afschoot om te kijken of ze er doorheen gingen of terugkaatsten. Het grootste deel van de deeltje ging door het folie heen, maar een klein deel ketste af naar verschillende richtingen. Hieruit trok Rutherford de conclusie dat een atoom een kleine, zware, positief geladen kern bevat en dat de elektronen in een baan om de kern heen cirkelen. Tussen de kern en de elektronen zit een (relatief) zeer grote afstand van lege ruimte. Het beeld van een atoom is volgens Rutherford dus als volgt: de kern van de atoom bestaat uit positief geladen protonen, ongeladen neutronen en negatief geladen elektronen (elektronenwolk) die om de kern heen cirkelen op grote afstand. Dit idee van de bouw van een atoom wordt tot op heden als correct gezien. Rutherford stuitte wel op verschijnselen die hij niet kon verklaren, hier vond Niels Bohr oplossingen voor met zijn atoommodel.

Atoommodel van Bohr

Niels Bohr (1885-1962) bouwde verder op het atoommodel van Rutherford. Hij ontdekte dat de elektronen niet zomaar om de kern heen cirkelen, maar in schillen. Deze schillen hebben elk een bepaald aantal plekken vrij voor elektronen, en bootsen hierin de zogenaamde edelgassen na. De edelgassen hebben volle schillen, waardoor ze zeer stabiel zijn.
De schillen zijn gerangschikt naar energieniveau. Hoe verder de schil naar buiten ligt, hoe meer plaatsen voor elektronen er zijn. Er zijn zeven schillen: K, L, M, N, O, P en Q, voorgesteld vanaf de kern naar buiten toe, die allemaal een maximaal aantal vrije plaatsen voor elektronen hebben.

SchilKLMNOPQ
Rangnummer1234567
Max. bezetting281832323232

Met deze gegevens is ook het verschijnsel covalentie uit te leggen. De covalentie van een atoom geeft aan hoeveel bindingsplaatsen het atoom heeft, dus hoeveel andere atomen aan hem kunnen binden.

Voorbeeld:

We kijken naar het element chloor (Cl). Het chlooratoom heeft 17 protonen en 18 neutronen in de kern. Chloor heeft dus ook 17 elektronen in de elektronenwolk, anders zou het atoom geladen zijn. De eerste elektronenschil heeft dus 2 elektronen, de tweede 8, de derde 7. Er blijft dus nog maar één plekje, en dus bindingsplaats, over voor een elektron. Chloor heeft dus een covalentie van 1. De mol: onmisbaar hulpmiddel voor de chemicus

Een scheikundige werkt op moleculair niveau. Hij houdt zich bezig met reacties tussen minuscuul kleine deeltjes die je zelfs met een gewone microscoop onmogelijk kunt waarnemen. In het laboratorium ziet hij echter maar al te goed waar hij mee bezig is. Hij gooit (milli)grammen en (milli)liters van bepaalde stoffen bij elkaar in zijn bekerglazen, maatkolven en ander glaswerk.

Maar hoe weet hij nou hoeveel van die stoffen hij bij elkaar moet gooien? Hoeveel gram of liter van een stof komt overeen met hoeveel moleculen? Daarvoor beschikt hij over een heel handig hulpmiddel: de mol. Geen chemicus kan zonder.

Het molecuul op de weegschaal
Het gewicht van atomen wordt uitgedrukt in zogenoemde “atomaire massa-eenheden”, waarvoor de afkorting "u" wordt gebruikt. Eén waterstofatoom weegt bijvoorbeeld ongeveer 1 u, terwijl een zuurstofatoom zo’n 16 u op de weegschaal legt.

Logischerwijs weegt een watermolecuul (H2O) dus circa 18 u.

Simpel gezegd slaat de mol een brug tussen de atomaire massa-eenheid en de gram. Een mol water weegt dus ongeveer 18 gram. Op die manier kun je atoom- en molecuulmassa’s "vertalen" in hoeveelheden die zichtbaar en weegbaar zijn.

Het getal van Avogadro
Een mol is officieel gedefinieerd als het aantal deeltjes dat je van een bepaalde isotoop van koolstof (C-12) nodig hebt om een massa te krijgen van precies 12 gram.

Dat aantal blijkt NA = (6,022 141 29 ± 0,000 000 27)×1023 mol-1 te zijn, oftewel: een ruime zes met 23 nullen er achter. Het is een getal dat zo groot is dat je je er eigenlijk nauwelijks iets bij voor kunt stellen.
Het getal is meer dan 602 triljard mol-1.
De massa van de planeet Mars is bij benadering 642 triljard kg.
De massa van de planeet Mercurius is bij benadering 330 triljard kg.
De Aarde heeft een massa van circa 5972 triljard kg.
De dwergplaneet Pluto heeft een massa van ongeveer 13 triljard kg.
De massa van de maan is 74 triljard kg.
Er zijn nu momenteel zo'n 300 triljard sterren in het waarneembare heelal.
Dit enorme getal staat bekend als het getal van Avogadro. Dat is een verwijzing naar de 19de-eeuwse Italiaanse wetenschapper Amedeo Avogadro, wiens theorieën de grondslag legden voor de mol.

De mol in de praktijk
Stel dat je een stof A hebt met een molecuulmassa van 20 u en een stof B waarvan elk molecuul 40 u weegt. En dat je weet dat één molecuul A met twee moleculen van B kan reageren tot één molecuul van stof C. Dan weet je dankzij de mol precies hoeveel je van A en B af moet wegen als je in het lab wat C wilt maken.

Je hebt voor de reactie immers twee keer zoveel B- als A-moleculen nodig en één molecuul B is ook nog eens twee keer zo zwaar als één molecuul A. Op elke gram A heb je dus vier gram B nodig. De mol zorgt er dus voor dat je precies weet wat je doet en je als chemicus dus niet zomaar op de gok wat bij elkaar hoeft te gooien.

Lekker makkelijk, zul je zeggen. Maar wat als één van de stoffen die ik wil gebruiken nou een gas is? Hoe leg ik uit wat zuurstof op mijn weegschaal weegt?
Dat is gelukkig niet nodig.

Eén mol gas neemt bij dezelfde druk en temperatuur namelijk altijd hetzelfde volume in, om welk gas het ook gaat. Bij nul graden Celsius en één atmosfeer is dit 22,4 liter. Op die manier kun je gasvolumes en molen in elkaar omrekenen.

Mol en molaire massa
Een hoeveelheid stof kan zowel met de massa, als met het aantal deeltjes aangeduid worden. In de chemie wordt een welbepaald aantal deeltjes – atomen, moleculen, ionen – met een speciale naam benoemd: de mol. Deze term werd rond 1900 geïntroduceerd door Ostwald.

          1 mol deeltjes = 6.02 x 1023 deeltjes

Het aantal 6.02 x 1023 is dezelfde voor eender welk soort deeltjes. Dit aantal is gebaseerd op Avogadro’s hypothese uit 1811 waarin hij vooropstelde dat “gelijke volumes van verschillende gassen bij dezelfde temperatuur en druk hetzelfde aantal moleculen bevatten“. De eerste geleerde die het aantal moleculen in eender welke massasubstantie berekende was Loschmidt. De term constante van Avogadro (symbool NA) werd voor het eerst gebruikt door Perrin en dit ter ere van Avogadro.

Molaire massa
Voor om het even welke stof geldt:

1 mol atomen bevat 6.02 x 1023 atomen met een totale massa = Ar g
1 mol moleculen bevat 6.02 x 1023 moleculen met een totale massa = Mr g


waarbij Ar de relatieve atoommassa en Mr de relatieve molecuulmassa is. De massa van 1 mol atomen, moleculen, ... wordt de molmassa of molaire massa genoemd. Het aantal mol(n) in een bepaalde stofhoeveelheid kan eenvoudig berekend worden uit de verhouding:

n = m/M

n = het aantal mol van de stof
m = de totale massa van de stof (in g)
M = de massa van één mol van de stof

= de molaire massa van de stof

waaruit volgt dat:

M = m/n met als eenheid 1 g/mol

1 mol natriumchloride = 1 x Ar(Na) + 1 x Ar(Cl) = 23.0 g + 35.5 g
= 58.5 g NaCl
Notatie: M(NaCl) = 58.5 g/mol

En om nu terug op het volgende te komen
als één van die stoffen die ik wil gebruiken nou een gas is?


Gassen
Uit de ideale gaswet volgt:

pV = nRT
p = druk van het gas
V = volume ingenomen door het gas
n = aantal mol van het gas
R = ideale gasconstante
T = absolute temperatuur

volgt dat het volume V ingenomen door dezelfde hoeveelheid van verschillende gassen bij gelijke temperatuur en gelijke druk dezelfde is.
Onder normale omstandigheden (273 K, 1013 hPa) neemt één mol van eender welk gas een volume in van 22.4 liter.
MAAR OPGEPAST, SUPER BELANGRIJK
Molair volume van een gas
Tenzij anders vermeld, wordt het volume steeds gegeven bij normale omstandigheden, zijnde 0°C en 1000 hPa. Het molair volume kan berekend worden op basis van de algemene gaswet

p.V = n.R.T
(p=druk in Pascal; V=volume in m³; n=aantal mol; R=gasconstante; T=absolute temperatuur).

De waarde van de algemene gasconstante bedraagt 8,31J/(K.mol).
De standaard R= 8,3145 (J/mol.K) geldt bij gebruik van p in Pa, V in m³, n in mol en T in K

Voor alle gassen vinden we hetzelfde volume per mol:
dit is het molair volume (Vm) = 22,6985L/mol. (22.7)

Belangrijk: in vrijwel elk hand-/studieboek – hetzij voor scholen, hetzij voor hoger onderwijs, zowel in Nederlandstalige als Engelstalige – vindt men als standaardvoorwaarden 0°C en 1013hPa (1 atm) terug.

Voor thermodynamische grootheden gebruikt men evenwel 25°C. Wanneer men echter de I.U.P.A.C – site raadpleegt (leggen uniformiteitsregels vast), stelt men vast dat al sinds 1982 (dat is inmiddels al meer dan 25 jaar!), de standaarddruk niet meer 1013 hPa, maar wel 1000 hPa, 1000 mbar of 1 bar is:

Dit heeft wel degelijk gevolgen: het molair volume van een gas is bijgevolg ook niet 22,4L!
Het molair volume van een gas wordt berekend door middel van de formule
p.V = n.R.T:

V = nRT / p = 1.R.273K /1000 hpa = 22,71108L

Dit kan ook uitgerekend worden met de formule:

px.Vx = nRx → p1.V1/Tp1 → 1013hpa.22,4L/273K is gelijk aan:

1000 hpa.V2/273K is gelijk aan:

V2 = 1013hpa.22,4L/1000hpa

V2 = 22,6911L afgerond 22.7L
De waarde van de gasconstante in verschillende eenheden is als volgt:
R = 8,314472 J/K.mol
R = 0,0820578 L.atm/K.mol
R = 62,3637 L.m3/K.mol
R = 62,3637 L.Kpa/K.mol
R = 1,987 cal/K.mol
R = 62.3637 L.Torr/mol.K of L.mmHg/mol.K


Wat is Torr
A torr (torr) is named after Torricelli and is the pressure produced by a column of mercury 1 mm high - equals to 1 / 760th of an atmosphere.

•1 atm = 760 torr = 14.696 psi

Pounds per square inch (psi) was common in U.K. but has now been replaced in almost every country except in the U.S. by the SI units. Since atmospheric pressure is 14.696 psi - a column of air on a area of one square inch area from the Earth's surface to the space - weights 14.696 pounds.

The bar (bar) is common in the industry. One bar is 100,000 Pa, and for most practical purposes can be approximated to one atmosphere even if

1 Bar = 0.9869 atm

There are 1,000 millibar (mbar) in one bar, a unit common in meteorology. 1 millibar = 0.001 bar = 0.750 torr = 100 Pa

De gasconstante is gedefinieerd als het product van de Boltzmannconstante KB en de constante van Avogadro NA:Zo,

De tijd waarin ’deeltjes’ nog werden gezien als minuscule ondeelbare bolletjes is voorbij. Zoals gezegd is met die gedachte al een hele hoop eigenschappen en verschijnselen te verklaren.
En dat is precies wat we nu gaan doen bij al de oefeningen!